Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

 • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb,
 • rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania,
 • indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
 • dostosowania warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

ZASADY ORGANIZACJI I ŚWIADCZENIA POMOCY UCZNIOM

 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie PPP. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/zdolności lub zaburzenia ucznia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy przekazuje te informacje pozostałym nauczycielom pracującym
  z uczniem, w przypadku gdy stwierdzi taką potrzebę.
 4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno -pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w zeszycie,
  w dzienniku elektronicznym telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy.
 5. Przypadku gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy-psychologiczno- pedagogicznej, zasięga opinii nauczycieli i specjalistów uczących w tej klasie.
 6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli i specjalistów
  w celu:
  • skoordynowania działań pracy z uczniem,
  • zasięgnięcia opinii nauczycieli,
  • wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia,
  • ustalenia form pracy z uczniem,
  • dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

Informacje o spotkaniu nauczycieli wychowawca przekazuje z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego
i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia.

 1. Po dokonanych konsultacjach i ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii
  od poszczególnych nauczycieli, wychowawca klasy proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom.
 2. Wychowawca sporządza wykaz uczniów zaproponowanych do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej klasy i do 15 września przekazuje go pedagogowi szkolnemu. Wychowawca jest zobowiązany do uaktualniania listy potrzeb na bieżąco.
 3. Pedagog szkolny koordynuje pracę wychowawców i do 20 września sporządza zbiorczą listę potrzeb, przekazując ją dyrektorowi szkoły.
 4. Dyrektor szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. U ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie informuje się rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej, której przyjęcie
  do wiadomości potwierdza rodzic/prawny opiekun własnoręcznym podpisem.
 6. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 7. Wychowawca klasy prowadzi niezbędną dokumentacje związaną z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy.
 8. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentacje zgodnie z przepisami.
 9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń.

Dodatkowe informacje