bird
sun
sp1

Gdy rodzice wyjeżdżają...

GDY RODZICE WYJEŻDŻAJĄ DO PRACY ZA GRANICĘ… CO KONIECZNIE TRZEBA ZROBIĆ PRZED WYJAZDEM?

Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy oboje rodzice (lub rodzic będący jedynym opiekunem) wyjeżdżają za granicę a dzieci pozostawiają pod nieformalną opieką kogoś z rodziny. Osoba ta nie posiada jednak prawa opieki nad dzieckiem i nie może decydować w sprawie dziecka oraz podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na wycieczkę klasową, badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu. To powoduje, że dziecko nie będzie mogło korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej (brak opiekuna w kraju, pod którego pieczą pozostaje dziecko).


Z tego też powodu rodzice (rodzic) muszą koniecznie przed wyjazdem za granicę :

  1. Porozmawiać z dzieckiem, wyjaśniając powód wyjazdu, ustalić formy kontaktowania się z dzieckiem, nazwać swoje obawy i nadzieje oraz wysłuchać nadziei i obaw dziecka;
  2. Powiadomić dyrektora,wychowawcę (pedagoga szkolnego) o planach związanych z wyjazdem i ustaleniach poczynionych w zakresie nauki i zachowania ucznia – wychowawca (pedagog szkolny) wskaże czynności i okoliczności niezbędne dla zapewnienia dziecku korzystnej dla niego sytuacji prawnej;
  3. Dokonać wyboru jednej z opcji:
    1. Złożenie przez rodzica, zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu rodzinnego o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę (np. babcię, ciocię, siostrę) lub ustanowienie pełnomocnictwa notarialnego;
    2. Złożenie do sądu wniosku przez osobą, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodziców/rodzica za granicę opiekunem prawnym dziecka;W przypadku, kiedy w szkole istnieje konieczność podjęcia przez rodzica decyzji dotyczącej dziecka (zagrożone dobro dziecka w jakiejkolwiek sferze: dydaktycznej, zdrowotnej, wychowawczej) i nie będzie możliwości skontaktowania się z nim, bo będzie przebywał za granicą a uzyskane dane będą świadczyć o nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, wówczas szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny ( art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

EasyCookieInfo