bird
sun
sp1

Prawa uczniów z dysleksją

Dysleksja rozwojowa jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu M. Bogdanowicz zajmująca się problematyką trudności w czytaniu i pisaniu ujmuje je jako zespół zaburzeń w uczeniu się umiejętności komunikowania się językowego za pomocą mowy pisanej.

Na określenie syndromu zaburzeń używa ogólnego terminu "dysleksja rozwojowa".

Przedrostek "dys" oznacza w j. łacińskim i greckim brak czegoś, niemożność, nadaje znaczenie negatywne.
Określenie "rozwojowa" oznacza, że trudności te występują już w wieku rozwojowym, od początku nauki pisania i czytania.

Na użytek praktyki klinicznej propaguje używanie trzech terminów, związanych z węższym zakresem trudności:

 • DYSLEKSJA - jako specyficzne trudności w czytaniu, którym często towarzyszą trudności w pisaniu,
 • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),
 • DYSGRAFIA - trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma (tzw. brzydkie pismo),
 • DYSKALKULIA - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (głównie arytmetyki).


PRAWA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

 • wczesne rozpoznanie (diagnoza)
 • wczesna, fachowa interwencja:
  • ukierunkowanie edukacji (ze względu na style uczenia się, dobór metod nauczania),
  • terapia
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • wyrównanie szans na egzaminach
 • uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie powinni sami zdecydować, czy zechcą skorzystać z podanych powyżej praw.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRAW MAJĄ UCZNIOWIE POSIADAJĄCY:

 • opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych lub Poradni specjalistycznych,
 • opinie powinny zawierać stwierdzenie występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksji rozwojowej),
 • opinie powinny być przekazane szkole i następnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin zewnętrzny.

PRAWA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ
TO NIE PRZYWILEJE I ZWOLNIENIE OD PRACY!

Program szkoły w walce z dysleksją.
Dysleksja rozwojowa jest specyficzną trudnością, która wpływa na uczenie się. Dziecko z taką przypadłością wcale jednak nie musi być skazane na niepowodzenie dydaktyczne. Im wcześniej się dostrzeże symptomy dysleksji, tym skuteczniej można dziecku pomóc.

Ważne jest także, aby zarówno nauczyciele, jak i rodzice wiedzieli o trudnościach dziecka oraz o sposobach pracy z nim.
Cele programu:

 • wczesne wykrywanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia ryzyka dysleksji rozwojowej u dzieci w I klasie,
 • określenie, które dzieci potrzebują dodatkowej obserwacji i pomocy pedagogicznej,
 • skierowanie na badanie diagnostyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • określenie grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami na zajęcia terapii pedagogicznej,
 • przypomnienie nauczycielom problematyki dysleksji
 • przybliżenie rodzicom pojęcia dysleksji rozwojowej oraz rodzajów trudności występujących w jej obrębie (dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) i udzielenie wsparcia w sytuacjach koniecznych.

Skala Ryzyka Dysleksji (SRD), opracowana przez Martę Bogdanowicz to narzędzie diagnostyczne, którego celem jest wczesne wykrywanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia dysleksji rozwojowej u dzieci. SRD ma charakter przesiewowy, co pozwala na wstępną diagnozę, która wymaga jednak potwierdzenia wynikami uzyskanymi na podstawie pełnych badań diagnostycznych.

Dzieci ze szczególnymi trudnościami w nauce objęte są pomocą w ramach zajęć terapii pedagogicznej prowadzonych przez pedagoga szkolnego i terapeutów. Więcej informacji na ten temat – u pedagoga szkolnego. Zapraszam!

EasyCookieInfo